Р Е Ш Е Н И Е №260 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ III-16, за търговия и услуги /проектен/ в местност Звъневица по КККР на землищ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

260

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ III-16, за търговия и услуги /проектен/ в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик и по повод заявление вх. № УТ-877-003/08.09.2021 г., на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ III-16, за търговия и услуги /проектен/ в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, община Пазарджик.

Пътният достъп започва от обслужващата зона на четвъртокласен път, общинска собственост /ПИ с идентификатор 15271.92.185/, разполага се в част от ПИ с идентификатор 15271.202.7 /НТП – За селскостопански, горски ведомствен път/, общинска  публична собственост и след около 27 м премоства напоителен канал  /ПИ с идентификатор 15271.79.410/ с дължина около 13 м, държавна собственост,  до достигане на ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който се провежда процедура по смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик, съгласно изчертаното в червено и синьо трасе на обслужващия път и регистъра на засегнатите имоти, указани в представения ПУП-ПП.

Дължината на проектното трасе е около 40 м, а засегнатата площ е около 158 кв.м – общинска публична и държавна собственост.

След приключване на процедурата по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 15271.202.7 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка, тази част да се промени в „общински път” – Общинска публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

28

28

0

0

 

 

 Оригинал на документа

  

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:28:11