Р Е Ш Е Н И Е №263 ОТНОСНО: Променя Решение № 160/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

263

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Променя Решение № 160/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №10.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,

 

РЕШИ:

 

Променя Решение № 160/30.07.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 10, като следва:

  1. Обявява за частна общинска собственост още 52,00 кв.м. от нереализирана улица с о.т. 65а-63в по регулационния план на с. Ивайло, общ. Пазарджик, които участват в поземлен имот с идентификатор 32010.501.391 по КККР на с. Ивайло, общ. Пазарджик.
  2. Границите на общински поземлен имот се променят, съгласно Решение № XLIII, взето с протокол № 2 от 18.02.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което се приема коригираният проект на ПУП-ПУР и ПР за изменение на плана на с. Ивайло в кв. 52, първоначално приет с Решение № XIII, взето с протокол № 3 от 11.06.2020 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ X-общ. в кв. 52 по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, собственост на Румяна Асенова, съгласно договор за продажба на общински имот, вписан в дв. вх. рег. под № 8533 на 11.10.2018 г., Акт № 198, том 28 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, се присъединяват още 52,00 кв.м. от нереализирана улица с о.т. 65а-63в по регулационния план на с. Ивайло, общ. Пазарджик, участващи в поземлен имот с идентификатор 32010.501.391, целият с площ от 334 кв.м., като се обособява нов УПИ X-390, в кв. 52 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти – 520 лева.
  3. Одобрява предложения анекс към предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
  4. Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПУР и ПР и внасянето на съответните суми от Румяна Асенова.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

29

2

4

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:34:45