Р Е Ш Е Н И Е №266 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

266

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Мало Конаре и с. Сбор, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор  46749.151.139 (четири, шест, седем, четири, девет, точка, едно, пет, едно, точка, едно, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-248/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри: няма изменение, адрес на поземления имот: с. Мало Конаре, местност Хана, с площ: 6269 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 46749.151.128, номер по предходен план: 001949, съседи: 46749.151.98, 46749.151.137, 46749.151.138, 46749.151.54, 46749.151.53, 46749.151.96, 46749.151.127, 77061.1.17, 46749.151.132, 46749.151.75, 46749.151.131, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6122/27.10.2021 г., с начална тръжна цена 4 135 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 295,90 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 65468.107.4 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, седем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., с площ: 1605 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000087, съседи: 65468.112.5, 65468.112.16, 65468.115.13, 65468.107.1, 65468.107.2, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6101/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 953 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 85,23 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 65468.109.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, нула, девет, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 878 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000142, съседи: 65468.109.14, 65468.112.16, 65468.112.13, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6102/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 522 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 41,44 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 65468.114.13 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, четири, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.09.2021 г., площ: 2061 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000196, съседи: 65468.112.12, 65468.113.38, 00571.1.13, 00571.1.14, 65468.115.13, 65468.114.14, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6106/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 1 224 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 121,60 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 65468.112.12 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, две, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 4860 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000144, съседи: 65468.113.41, 65468.113.38, 65468.113.39, 65468.113.24, 65468.113.40, 65468.114.13, 65468.114.14, 65468.112.3, 65468.112.16, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6103/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 2 887 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 258,07 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 65468.113.38 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 29.09.2021 г., площ: 4902 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000195, съседи: 00571.1.15, 00571.1.16, 00571.1.13, 65468.113.39, 65468.113.40, 65468.114.13, 65468.114.14, 65468.112.12, 65468.112.16 и 65468.113.41, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6104/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 2 912 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 289,22 лева).
  7. Поземлен имот с идентификатор 65468.113.39 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, едно, едно, три, точка, три, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 935 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000197, съседи: 65468.113.38, 65468.113.40, 65468.113.24, 65468.112.12, 65468.113.41, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6105/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 555 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 49,65 лева).
  8. Поземлен имот с идентификатор 65468.57.26 (шест, пет, четири, шест, осем, точка, пет, седем, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-122/30.06.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.07.2021 г., площ: 642 кв.м, трайно предназначение на територията – Земеделска, начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000442, съседи: 65468.57.7, 65468.57.25, 65468.57.6, 65468.56.4, 65468.57.31, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6100/21.10.2021 г., с начална тръжна цена 381 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 30,30 лева).

    

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

29

7

0

 

Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:44:42