Р Е Ш Е Н И Е №255 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ XXV-склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на с. Сарая, общ. Пазар

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

255

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ XXV-склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на с. Сарая, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. № УТ-3849/15.10.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 до УПИ XXV-склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на с. Сарая, общ. Пазарджик.

Предвижда се проектното трасе да започне от нов бетонов стълб в ПИ 65437.93.52 /НТП- За местен път/, като след около 120 м в югоизточна посока трасето чупи на юг и след около още 120 м, достига до УПИ XXV-Склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на с. Сарая, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето на кабелната линия НН е около 240 м, засегнатата площ около 479 кв.м – общинска частна собственост.

 II. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

IІІ. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на кабелна линия НН през ПИ 65437.93.52 – общинска частна собственост за захранване на УПИ XXV-склад /ПИ 65437.93.23/, част от Стопански двор на с. Сарая, общ. Пазарджик.

 

 IV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:02:00