Р Е Ш Е Н И Е №248 ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 година

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

248

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за  необходимите разходи за битови отпадъци през 2022 година в Община Пазарджик и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2022 година.

        

 

Общински съвет – Пазарджик, след като се запозна с предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, изясни относимите факти и обстоятелства и обсъди другите постъпили предложения и възражения, намира предложението за законосъобразно и целесъобразно.

Споделяйки изцяло изложените от вносителя мотиви, с цел осигуряване на нужните средства в общинския бюджет за нормалното осъществяване на дейностите по план-сметката за 2022 г., на основание чл. 21, ал.1, т. 7 във връзка с ал.2 от ЗМСМА,  чл. 66 и чл. 8, ал. 3  от ЗМДТ,

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема и одобрява план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци по дейности: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Пазарджик за 2022 година, съгласно приложения № 1; № 2 и № 3.

 

ІІ. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2022 г. по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик, както следва: (Моля, изтеглете оригинала на документа)

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

25

13

1

 

 Поименно гласуване

Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 12:15:45