Р Е Ш Е Н И Е №252 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод 1kV, захранващ УПИ XI-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница /ПИ 55155.21

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

252

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод 1kV, захранващ УПИ XI-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница /ПИ 55155.21.104/, местност Малък Якуб по КККР на  гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. № УТ-3950/22.10.2021 г. от  „МОНЕО 94” ЕООД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод 1kV, захранващ УПИ XI-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница /ПИ 55155.21.104/, м. Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето да започне от съществуващ КРШ на БКТП „Енитекс”, разположен на границата на УПИ III-78, Складова база и търговия с метали /ПИ 55155.21.78/ по плана на гр. Пазарджик и продължава в северозападна посока по източния тротоар на ул. с о.т. 2524-5435 /ул. „Димчо Дебелянов”/. В тази си част с дължина около 241 м, трасето попада в застроителните граници на гр. Пазарджик /определено с решение V от 27.10.2021г., Протокол № 7 на комисия по чл. 71 от ЗУТ/.

Следващият участък от трасето с дължина около 28 м се разполага в ПИ 55155.21.88 /НТП – За местен път/, извън границите на урбанизираната територия.

След това отново минава в застроителните граници на града, в северозападна посока по източния тротоар на ул. с о.т.5434-1326и /бул. „Стефан Стамболов”/. Дължината на този участък е около 57 м /определено с решение № V от 27.10.2021г., Протокол № 7  на комисия по чл. 71 от ЗУТ/.

Последният участък с дължина около 342 м се разполага успоредно на северната граница на ПИ 55155.21.103 /НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път/ до достигане на предвидения за захранване УПИ XI-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница /ПИ 55155.21.104/, м. Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето на подземния електропровод е около 668 м от които 298 м попадат в застроителните граници на гр. Пазарджик, 28 м – в територия на транспорта и 342 м – земеделска територия. Засегната от парцеларния план площ е общо около 741 кв.м, от които 684 кв.м. са разположени в земеделска територия и 57 кв.м са разположени в територия на транспорта,  общинска публична собственост.

Забележка: Проектното трасето на електропровода да се съгласува с „Електроразпределение Юг“ ЕАД  и „ВиК”  ЕООД гр. Пазарджик.

 

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на подземен електропровод 1kV през ПИ 55155.21.88 и ПИ 55155.21.103 – общинска публична собственост за захранване на УПИ XI-104, Търговия и услуги, складова и промишлена дейност, сладкарска работилница /ПИ 55155.21.104/,  м. Малък Якуб по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 12:45:34