Р Е Ш Е Н И Е №249 ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Пазарджик.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

249

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предложения проект на общинска програма за намаляване на риска от бедствия се предвиждат комплексни мерки за координирани действия за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия на територията на община Пазарджик.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6д, ал. 3 от Закона за защита при бедствия и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Приема общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията на община Пазарджик 2021-2025 г., съгласно приложението към решението.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

36

0

0

 

 Оригинал на документа

 Приложение

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 12:33:37