Р Е Ш Е Н И Е №264 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

264

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.464 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, шест, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.10.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Венец» 7, с площ 42567 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съседи: 55155.508.462, 55155.508.675, 55155.508.676, 55155.508.677, 55155.508.465, 55155.508.467, 55155.508.466, 55155.508.463, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6080/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 554 588 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 481 007,10 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.470 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, седем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Синитевска», с площ 13246 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.471, 55155.508.9001, 55155.508.672, 55155.508.459, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6081/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 172 577 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 149 679,80 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.471 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Венец» 7, с площ 70165 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.470, 66559.1.37, 66559.1.38, 55155.508.472, 66559.100.1, 55155.508.473, 55155.508.479, 55155.508.511, 55155.508.671, 55155.508.459, 55155.508.672, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6083/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 914 150 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 792 864,50 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.474 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, четири, седем, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Синитевска»,, с площ 13240 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 55155.508.472, 66559.1.30, 66559.1.38, 66559.1.45, 66559.1.44, 66559.6.142, 66559.1.40, 66559.1.39, 55155.508.479, 55155.508.473, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6082/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 172 498 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 149 612,00 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.762 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, седем, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. «Заводска»,, с площ 59517 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 55155.508.461, номер по предходен план: 65, съседи: 55155.508.459, 55155.508.462, 55155.508.458, 55155.508.761, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6079/14.09.2021 г., с начална тръжна цена 775 422 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 672 542,10 лева).

    

     ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 

 

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

27

6

2

 

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:40:10