Р Е Ш Е Н И Е №270 ОТНОСНО: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 78570.119.27 по КККР на с. Црънча и за промяна начина на трайно ползва

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

270

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 78570.119.27 по КККР на с. Црънча и за промяна начина на трайно ползване.

         Предложението на Кмета на Общината е мотивирано и законосъобразно.

С промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на описания имот ще се даде възможност на собствениците на поземлени имоти, граничещи с тях, да реализират инвестиционните си намерения.

Поради това Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди  предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 78а от ППЗСПЗЗ,

 

                                                    Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 78570.119.27 по КККР на с. Црънча, с трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване: „Напоителен канал“, да се раздели на два проектни имота 78570.119.32 и 78570.119.33, като на новообразуван поземлен имот 78570.119.32 да се промени трайното предназначение на територията от „Територия, заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване: „Напоителен канал“ в трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Друг вид земеделска земя“.
  2. Срок за валидност на съгласието – 24 /двадесет и четири/ месеца.
  3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши необходимите действия за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и по промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на описания в настоящето решение поземлен имот.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

36

29

7

0

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:55:00