Р Е Ш Е Н И Е №272 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

272

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК, както и неговите позиции и мандат за извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, насрочено за 06.12.2021 г.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Общинският съвет е компетентният орган, съгласно разпоредбите на Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация да определи представител на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, както и неговите позиция и мандат.

 

С оглед горното Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и писмо с изх. № 3500-58-1/19.11.2021 г., вх. № 08-00-171/19.11.2021 г. на Областния управител на Област Пазарджик и Председател на Асоциацията по ВиК за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик на 06.12.2021 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, което ще се проведе на 06.12.2021 г. /понеделник/ от 11:00 часа в сградата на Областна администрация Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ № 2, Община Пазарджик да се представлява от Петър Петров – зам.-кмет на Общината.

 

  1. Определя позицията на представителя на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик по следния ред съобразно точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията:
  2. По точка 1 – „Приемане на решение по чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, за промяна границите на обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик чрез присъединяване на обособената територия на община Белово към нея“, да гласува „за“ като до започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на община Белово от Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, същите ще продължават да се извършват от действащия ВиК оператор – „ВиК Белово“ ЕООД.

 

  1. По точка 2 – „Разни“ да гласува „за“.

 

IІІ. Мандатът на представителя на Община Пазарджик е само за извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, което ще се проведе на 06.12.2021 г., както и за определената резервна дата – 14.12.2021 г. от 11:00 часа, в случай, че заседанието не може да се проведе на 06.12.2021 г., поради липса на кворум, без промяна в дневния ред.

 

        

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:59:15