Р Е Ш Е Н И Е №258 ОТНОСНО: Проект за ПУП – План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 15028.10.218, 15028.10.215, 15028.10.216 в местност Шеолу, в землището на с. Главиница, община Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

258

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 15028.10.218, 15028.10.215, 15028.10.216 в местност Шеолу, в  землището на с. Главиница, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПР ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание  чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 38, ал. 2, т. 5 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПР за поземлени имоти с идентификатори 15028.10.218, 15028.10.215, 15028.10.216 в местност Шеолу, землище с. Главиница, община Пазарджик.

 

  1. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПР за поземлени имоти с идентификатори 15028.10.218, 15028.10.215, 15028.10.216 в местност Шеолу, землище с. Главиница, община Пазарджик.

 

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

31

31

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:23:04