Р Е Ш Е Н И Е №269 ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, съставляващ УПИ І – трафопост в кв. 28а по плана на селото на „Електроразпр

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

269

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 65468.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, съставляващ УПИ І – трафопост в кв. 28а по плана на селото на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

 

 Предложението Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се задоволят нуждите от ел. захранване на жителите на с. Сбор, Община Пазарджик.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява възмездно право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ №37, представлявано от Здравко Братоев, ЕГН …., в качеството на изпълнителен член на Съвета на директорите и Димчо Костов ЕГН …, в качеството си на Прокурист, Борислав Иванов, ЕГН … – ръководител КЕЦ – Панагюрище, включващ територията на Общини Панагюрище, Стрелча, Златица, Хисаря, Карлово, Пазарджик, върху 48,80 кв.м от поземлен имот с идентификатор 65468.501.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сбор, общ. Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-246/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 24.09.2021 г., адрес на поземления имот: с. Сбор, площ: 358 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийно производство, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 28а, парцел: І – трафопост. За имота е отреден УПИ І – трафопост в кв. 28а по плана на с. Сбор, утвърден със Заповед № 96/04.08.2021 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 6098/07.10.2021 г., вписан в дв. вх. рег. под № 8563 на 19.10.2021 г., Акт № 105, том 30 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, за изграждане на БКТВ-трафопост, на стойност, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 764 лева (данъчна оценка на правото на строеж 472,20 лева.)
  2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за учредяване на възмездно правото на строеж.

        

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

33

33

0

0

 

 

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:52:55