Р Е Ш Е Н И Е №254 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница, община П

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

254

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница, община Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик по повод подадено искане вх. № УТ-3850/15.10.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 21, ал.1,т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 до УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница, общ. Пазарджик.

Предвижда се проектното трасе да започне от нов бетонов стълб в ПИ 21556.61.97 /НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път/, като след около 15 м в северна посока трасето продължава на северозапад, пресичайки ПИ 21556.61.141 /НТП-Напоителен канал/, ПИ 21556.61.161 /НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ 21556.42.191 /НТП- Изоставена орна земя/ до достигане на УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница, общ. Пазарджик.

Дължината на трасето на кабелната линия НН е около 32 м, засегнатата площ около 62 кв.м, от които 16 кв.м са общинска, частна собственост, а останалите 46 кв.м  са общинска, публична собственост.

 

  1. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на кабелна линия НН през ПИ 21556.61.97; ПИ 21556.61.141; ПИ 21556.61.161 и трите общинска публична собственост и ПИ 21556.42.191 – общинска частна собственост за захранване на УПИ XVI /ПИ 21556.501.1201/, част от Стопански двор на с. Добровница.

 

ІIІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 IV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 Оригинал на документа 

 Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 12:57:47