Р Е Ш Е Н И Е №257 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 30572.47.58, в местност Черни могили по КККР на землище с. Звъничево.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

257

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 30572.47.58, в местност Черни могили по КККР на землище с. Звъничево.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл.124а, ал.1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 30572.47.58, в местността Черни могили по КККР на землище с. Звъничево.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 30572.47.58, в местността Черни могили по КККР на землище с. Звъничево, с оглед за част от имота да се обособи УПИ І-74 (проектен ПИ 30572.47.74) с отреждане „Складова дейност и търговия с резервни части за селскостопанска техника“, като регулационната линия по границата с ПИ 30572.47.65 (селскостопански път), се разполага навътре в имота, за бъдещо изграждане на обслужващо локално платно.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на Предимно производствена устройствена зона (Пп), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

30

30

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:10:35