Р Е Ш Е Н И Е №253 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ XXIV-355 /ПИ с идентификатор 55155.9.355/, местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

253

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ XXIV-355 /ПИ с идентификатор  55155.9.355/, местност Бахче пара в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено искане вх. № УТ-1380/13.04.2021 г. от „Електротазпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия НН, захранващо УПИ XXIV-355 /ПИ с идентификатор 55155.9.355/, м. Бахче пара в  землището на гр. Пазарджик,  общ. Пазарджик.

Предвижда се трасето на кабелната линия НН да започне от края на трасе на кабелна линия НН, определено с решение III – т.1 от 27.10.2021 г., взето с Протокол № 7 на комисия по чл. 71 от ЗУТ в посока северозапад, пресичайки  ПИ 55155.9.327 /НТП-За първостепенна улица/ и установявайки се в ПИ 55155.9.328 /НТП За селскоистопански, горски, ведомствен път/, след около 95 м достига до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ XXIV-355 /ПИ с идент.55155.9.355/, м. Бахче пара, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 Дължината на проектното трасе е около 95 м, засегнатата територия е около 0,190 кв.м. общинска публична собственост.

 

Забележка: Проектът да бъде изработен върху актуална Кадастрална карта, съвместена с действащия регулационен план на града в обхвата на Парцеларния план.

  1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на кабелна линия НН през ПИ 55155.9.327 и ПИ 55155.9.328 – общинска, публична собственост за захранване на УПИ XXIV-355 /ПИ с идентификатор 55155.9.355/, м. Бахче пара, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

  1. IV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

      

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

34

34

0

0

 

 Оригинал на документа

Поименно гласуване

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 12:53:57