Р Е Ш Е Н И Е №268 ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик към съществуваща сграда с идентификатор 55155.505.246.1 по кадастр

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

268

от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12

 

 

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик към съществуваща сграда с идентификатор  55155.505.246.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за построяване на пристройка на два етажа за битови нужди.

                                                               

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С предвиденото учредяване право на пристрояване ще се  подобряват битовите условия на собствениците на сградата, за което има одобрен архитектурен проект, а също така ще постъпят и средства в общинския бюджет.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8. във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1 от  Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания         

        

Р Е Ш И:

 

  1. Учредява на Атанас Комаров с ЕГН и Ана Минчева с ЕГН възмездно право на пристрояване върху 24,70 кв.м. в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 27.10.2021 г., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Акад. Стоян Аргиров” № 56, с площ 505 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 8788, квартал: 42, съседи: 55155.505.9562, 55155.505.245, 55155.505.234, 55155.505.233, 55155.505.232, 55155.505.247, сгради, които попадат върху имота: Сграда 55155.505.246.1: застроена площ 54 кв.м, брой етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, актуван с акт за частна общинска собственост № 6125/09.11.2021 г., на стойност, изчислена от оценител на имоти, в размер на 5 063 лева, за построяване на пристройка на два етажа за битови нужди, с разгъната застроена площ 50,80 кв.м към сграда с идентификатор 55155.505.246.1, собственост на Атанас Комаров и Ана Минчева, съгласно нотариален акт № 121 от 10.08.1992 г., том VI, дело 2289, издаден от РС – Пазарджик.
  2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по учредяване правото на пристрояване.

 

 

        

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

35

31

1

3

 

 Оригинал на документа

 Поименно гласуване

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 02 декември 2021 - 13:50:16