П Р О Т О К О Л №3 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 март 2021 г.

П Р О Т О К О Л  №3

 

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 29 март 2021 г. от 14.00 часа,

в зала „Маестро Георги Атанасов”, на бул. „България” №2

 

 

Присъстваха:

I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Александър Иванов, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.

  1. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова, Стоян Траянов.

III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова,  Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Садков Синапов.

  1. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Борис Манев, Йордана Темнилова.
  2. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.

VІ. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.

VII. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов.

VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.

ІХ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.

Отсъстваше общинският съветник Илия Джамбазов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. В условията на извънредно ситуация в страната, свързана с епидемията от вируса COVID 19, бяха предприети следните мерки:

  1. Сесията се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”;
  2. Гласуването се извършваше с преброяване по редове на гласувалите „За”, „Против” и „Въздържал се”, а поименното гласуване – чрез прочитане от председателя на имената на съветниците и оповестяване на вота устно от всеки съветник.

 

       Г-н Благо Солов съобщи, че има предложение за извънредна точка. Председателят предложи да бъде включена в дневния ред на сесията през месец април. Г-н Солов се съгласи.

       Други предложения по дневния ред нямаше. С 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Отчитане и приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2020 г. като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

2. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик с наименование „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.

 3.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2021 г.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 4.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.124, с начин на трайно ползване – нива, в местността Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 5.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.123, с начин на трайно ползване – нива, в местността Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

6.Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 7.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81089.35.280, с начин на трайно ползване – нива, в местността Лаката по КККР на землището на с. Черногорово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 8.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56561.280.133, с начин на трайно ползване – нива, в местност Потока по КККР на землището на с. Пищигово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 9. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 10. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1, местност Орешака по КККР на землище с. Огняново и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 53335.906.8 и ПИ с идентификатор 53335.701.29, и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1, местност Орешака по КККР на землище с. Огняново.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 06149.44.9, с начин на трайно ползване – нива, в местност Млечока по КККР на землището на с. Братаница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55556.6.7 и 55556.6.10 в местност Бандала по КККР на с. Паталеница.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 13. ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65437.67.45, местност През Ирима по КККР на земеделската територия на землището на с. Сарая.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 14. ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65468.138.23, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на землището на село Сбор.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 15.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, местност До селото по КККР на землището на с. Гелеменово.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.

 16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Ивайло, Огняново, Говедаре и Хаджиево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 17.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 18.Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по КККР на с. Звъничево.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 19.Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.60 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 20.Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Величково и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети и стоматологичен кабинет.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 21.Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мокрище и Сбор, за отдаване под наем с предназначение – за пощи.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.

 22. Финален доклад – отчет за наблюдение и оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик 2014-2020г.

 23. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

 24.Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, приета с Решение № 95/30.04.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г., актуализирана с Решение №139/28.09.2017 г. с План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

 25. Питания.

        

По първа точка: Отчитане и приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2020 г. като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.

Решението по първа точка /Решение №54/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По втора точка: Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик с наименование „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по втора точка /Решение №55/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По трета точка: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2021 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по трета точка /Решение №56/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четвърта точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.124, с начин на трайно ползване – нива, в местността Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четвърта точка /Решение №57/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.12.123, с начин на трайно ползване – нива, в местността Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №58/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, местност Татар Екин, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №59/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор  81089.35.280, с начин на трайно ползване – нива,  в местността Лаката по КККР на землището на с. Черногорово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №60/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56561.280.133, с начин на трайно ползване – нива, в местност Потока по КККР на землището на с. Пищигово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осма точка /Решение №61/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по девета точка /Решение №62/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1, местност Орешака по КККР на землище с. Огняново и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 53335.906.8  и ПИ с идентификатор 53335.701.29, и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1, местност Орешака по КККР на землище с. Огняново, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №63/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 06149.44.9, с начин на трайно ползване – нива, в местност Млечока по КККР на землището на с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №64/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По дванадесета точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55556.6.7 и 55556.6.10 в местност Бандала по КККР на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №65/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тринадесета точка: ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65437.67.45, местност През Ирима по КККР на земеделската територия на землището на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №66/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По четиринадесета точка: ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65468.138.23, местност Възстановими граници  по КККР на земеделската територия на землището на село Сбор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №67/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По петнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, местност До селото по КККР на землището на с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №68/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шестнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Ивайло, Огняново, Говедаре и Хаджиево, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №69/  се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 4.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По седемнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.

Решението по седемнадесета точка /Решение №70/  се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 4.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По осемнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по КККР на с. Звъничево, , докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №71/  се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 9.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

 

По деветнадесета точка: Даване съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.60 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №72/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По двадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Величково и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети и стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №73/ се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

По двадесет и първа точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мокрище и Сбор, за отдаване под наем с предназначение – за пощи, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №74/  се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Списъкът с поименното гласуване е приложен към решението.

 

Точките до края бяха за сведение.

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

  

 Оригинал на документа

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

 

 

 

 

Съставил протокола:

Дона Терзийска

петък 02 април 2021 - 11:38:39