Р Е Ш Е Н И Е №61 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 56561.280.133, с начин на трайно ползване – нива, в местност Потока по КККР на с. Пищигово.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

61

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

         ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 56561.280.133, с начин на трайно ползване – нива, в местност Потока по КККР на с. Пищигово.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 56561.280.133, в местност Потока по КККР на с. Пищигово.

 

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 56561.280.133, с начин на трайно ползване – нива, в местност Потока по КККР на с. Пищигово, с оглед за имота да се обособи УПИ І-133 с отреждане „Складове за съхранение на селскостопанска продукция“.

Достъпът до новообособения УПИ ще става от селскостопански път (ПИ 56561.280.96), като уличната регулационна линия се разполага на 2,00 метра навътре в имота, с оглед бъдещо разширение на обслужващия път.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на предимно производствена устройствена зона (Пп), П. застр. 80%, мин. озел. пл. 20%, Кинт. 2,5, съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:31:43