Р Е Ш Е Н И Е №71 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Звъничево

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

71

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Звъничево, община Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и  ще постъпят средства в общинския бюджет.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Владимир Димитров, ЕГН ….., с адрес: с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, върху поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 (три, нула, пет, седем, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-196/19.05.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК - София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.12.2020 г., с адрес на поземления имот: с. Звъничево, площ: 257 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 141, квартал: 19, парцел: II, при съседи: 30572.501.326, 30572.501.809, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 30572.501.494.1: застроена площ 98 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид обществена сграда.

Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината, която е 121/257 идеални части от поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5927/24.02.2021 г., вписан в дв. вх. рег. под № 1475/08.03.2021 г., том 5, акт № 137 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик, е собственост на Владимир Димитров по нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 8118/09.12.2020 г., том 29, акт № 34, дело № 4978 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.

Собствеността върху поземлен имот с идентификатор 30572.501.494 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Звъничево, общ. Пазарджик се получава от Владимир Димитров, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 968,00 лева (деветстотин шестдесет и осем лева).    

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 

 

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

29

1

9

 

 Поименно гласуване
Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:52:53