Р Е Ш Е Н И Е №54 ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2020 г.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

54

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

        

ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2020 г., като част от задължителното /минимално/ ниво, приети при сключване на договор с Асоциацията по ВиК на обособената територия.

 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за водите е необходимо Общински съвет – Пазарджик да вземе решение за придобиване на инвестициите, подробно описани в Констативен протокол от 25.02.2021 г., изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД/АВиК-1/17.02.2021 г. на областния управител на област Пазарджик и председател на АВиК, след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособена територия и се предадат за стопанисване, управление и експлоатация на действащия оператор – ЕООД „Водоснабдяване и канализационни услуги” със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ №6, представлявано от инж. Атанас Узунов.

Общински съвет – Пазарджик, след  като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите

 

Р Е Ш И:

        

  1. Дава съгласие Община Пазарджик да приеме извършените от оператора по ВиК през 2020 г. инвестиции, подробно описани в Констативен протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № РД/АВиК-1/17.02.2021 г. на областния управител на област Пазарджик и председател на Асоциацията по ВиК.

 

  1. Горепосочените инвестиции, извършени през 2020 г., да се заведат като активи в баланса на Община Пазарджик към 31.12.2020 г.

 

  1. Общинският съвет дава съгласие активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособена територия, като Община Пазарджик ги предаде за стопанисване, управление и експлоатация на действащия оператор – ЕООД „Водоснабдяване и канализационни услуги”, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 6, представлявано от инж. Атанас Узунов.

 

 

   

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

  

Поименно гласуване

Оригинал на документа

 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 11:53:11