Р Е Ш Е Н И Е №63 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

63

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 53335.906.8 /в размер на 150 кв.м/ и ПИ с идентификатор 53335.701.29 /в размер на 47 кв.м/ и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик.

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-631/18.02.2021 г. от „Агродивелъпмънт” ЕООД, чрез пълномощник Йордан Т. Пашов с пълномощно рег. №18627 от 13.10.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до поземлен имот с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – Парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик.

Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на път IV клас „Пазарджик-Огняново”. След което трасето преминава последователно през ПИ с идентификатор 53335.701.27 – НТП напоителен канал чрез премостване, ПИ с идентификатор 53335.701.28 – НТП напоителен канал чрез премостване и ПИ с идентификатор 53335.701.29 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път. След това трасето чупи на изток и се установява в ПИ с идентификатор 53335.906.8 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигане входа на имота на възложителя, указан в представения транспортно-комуникационен план.

Общата засегната площ от трасето е около 0.277 дка – общинска публична собственост.

 

ІV. Изразява предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 53335.906.8 /в размер на 150 кв.м/ и ПИ с идентификатор 53335.701.29  /в размер на 47 кв.м/ и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1 /УПИ I-за оранжерии/, м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, общ. Пазарджик за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запази публичният характер на имотите и собствеността им.

 

  1. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Оригинал на документа

  

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:35:32