Р Е Ш Е Н И Е №58 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.12.123

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

58

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.12.123, с начин на трайно ползване – нива, в местност Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик.

 

 Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.12.123, в местността Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

 

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.123, в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, с оглед обособяването на осем УПИ, съответно УПИ L-123, LI-123, LII-123, LІІІ-123, LIV-123, LV-123, LVI-123, и LVII-123, всичките с отреждане „За жилищно строителство“, и две обслужващи улици – тупик.

Достъпът до новообособените УПИ ще се осъществява чрез обслужваща улица – тупик, която е продължение на съществуваща улица – ПИ 55155.12.179 и уширение на новопроектирана улица – тупик, разположена в съседния ПИ 55155.12.124, съгласно договори за учредено право на преминаване през чужд имот по чл. 192, ал.1 от ЗУТ.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

  

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:25:35