Р Е Ш Е Н И Е №55 ОТНОСНО: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик с наименование „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

55

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

        

ОТНОСНО: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик с наименование „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Договор с рег. №BGENERGY2.001-0063-020 от 24.02.2021 г. (рег. № в ИСУН BGENERGY-2.001-0063-С01 от 24.02.2021 г.).

 

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Оправомощава  Кмета на Община Пазарджик за поемане на задължение за обезпечение в размер на 312 580 лв. (триста и дванадесет хиляди петстотин и осемдесет лева) и го упълномощава да подпише Запис на заповед  при заявяване на искане за авансово плащане на Община Пазарджик по Договор с рег. №BGENERGY2.001-0063-020 от 24.02.2021 г. (рег. № в ИСУН BGENERGY-2.001-0063-С01 от 24.02.2021 г.), сключен с Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по проект с наименование „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

  

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 11:59:49