Р Е Ш Е Н И Е №64 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 06149.44.9, с начин на трайно ползване – нива, в местност Млечока, по КККР на с. Братаница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

64

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 06149.44.9, с начин на трайно ползване – нива, в местност Млечока, по КККР на с. Братаница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.44.9, в местността Млечока, по КККР на с. Братаница.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 06149.44.9, с начин на трайно ползване – нива, в местност Млечока по КККР на с. Братаница, с оглед обособяване на УПИ ІІІ-9, с отреждане „За търговия, услуги, автомивка и помещения за ритуали“ за имота, като регулационната линия по границата с ПИ 06149.44.11 (полски път) се разполага на 2,00 метра навътре в имота.

Транспортното обслужване на новообособения УПИ ІІІ-9, ще се осъществява чрез изграждане на нова пътна връзка с републикански път IІ-84 Пазарджик – Велинград (ПИ 06149.44.15), разположен от запад.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на предимно производствена устройствена зона (Пп), П. застр. 80%, мин. озел. пл. 20%, Кинт. 2,5, съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:37:44