Р Е Ш Е Н И Е №59 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

59

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

         

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на поземлен имот с идентификатор 55155.10.369, м. Татар Екин, землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

 

           Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-859/09.03.2021 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

                                                         Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.10.369, м. Татар Екин, землище гр. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на кабелна линия 1 kV. Проектното трасе на електропровода започва от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.10.118/, присъединено от извод „А” на БКТП „Ленд”, насочва се на югоизток като се разполага в ПИ с идентификатор 55155.10.3 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и продължава в същата посока до достигането на ново електромерно табло, монтирано на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.369, м. Татар Екин, землище гр. Пазарджик, който следва да бъде захранен.

Дължината на електропровода е около 8 м – общинска собственост, засегнатата площ е около 22 кв.м – общинска собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Оригинал на документа

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:27:19