Р Е Ш Е Н И Е №74 ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мокрище и с. Сбор, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи.    

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 Р Е Ш Е Н И Е

74

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

  

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мокрище и с. Сбор, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи.               

 

 Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на социалното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, а именно:

  1. Част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 35.00 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 24,50 кв. м. и ½ ид.ч. от чакалня с площ 21.00 кв.м., находящи се на първия етаж в масивна двуетажна сграда с изба – Кметство, построена в УПИ ХІV /четиринадесети/ – Кметство, в кв. 17 /седемнадесет/ по плана на с. Мокрище, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 15/13.07.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 1570/27.07.2005 г., акт № 135, том V при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик при съседи на помещението: север – помещение на РУП, изток – помещение, юг – зелена площ, запад – улица, площад, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС – 53,00 лв. /петдесет и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  2. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 20,00 кв. м. /двадесет квадратни метра/, находящо се на втория етаж в двуетажна сграда, построена в УПИ ХV /петнадесети/ – общ. съвет, магазин, ресторант и поща, в кв. 8 /осем/ по плана на с. Сбор, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.03.2002 г., вписан в дв. вх. рег. № 1242/12.04.2002 г., акт № 32, том ІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: североизток – зала за събрания, югоизток – площад, югозапад – ритуална зала, северозапад - коридор, с предназначение – за поща, при начална месечна наемна цена без ДДС – 18,00 лв. /осемнадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

ІІ. Имотите, описани в т. І,  да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

      

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Поименно гласуване
Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 13:00:55