Р Е Ш Е Н И Е №68 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

68

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово, община Пазарджик.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово, общ. Пазарджик.

Трасето започва от съществуващ трафопост, разположен на границата на имот с идентификатор 14619.400.82, м. Попински път, землище с. Гелеменово. Пресича ПИ с идентификатор 14619.400.75 – НТП за местен път и се включва в трасето на съществуващ електропровод, който също е собственост на възложителя. След това трасето преминава по дължината на ПИ с идентификатор 14619.400.57 – НТП за местен път, продължава в посока изток, като пресича последователно имоти 14619.16.72 – път от републиканската пътна мрежа, 14619.16.191 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път и 14619.16.192 – НТП напоителен канал и се установява в ПИ с идентификатор 14619.100.206 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път до достигане на имот 14619.99.5, м. До селото, по КККР на землище с. Гелеменово, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:47:08