Р Е Ш Е Н И Е №70 ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

70

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        

Общински съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1.17 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, четири, точка, едно, точка, едно, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “СПАРТАК”, който се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1374, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 83,35 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и тридесет и пет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 17 с площ 4,30 кв.м. (четири квадратни метра и тридесет квадратни сантиметра) и 4,2452% (13,07 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5673/28.02.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1335 на 04.03.2020 г., том 5, Акт № 54 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 22 270,68 лева (двадесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и осем стотинки) на наемателя Анета Асенова по повод заявление вх. №44-424/05.02.2021 г.
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.866.1.20 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, осем, шест, шест, точка, едно, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 28.09.2012 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Преспа, който се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 55155.502.866.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.866, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 44,89 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра и осемдесет девет квадратни сантиметра), прилежащи части: изба 11 с площ 3,21 кв.м. (три квадратни метра и двадесет и един квадратни сантиметра) и 1,3865% (4,62 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2887/01.08.2012 г., вписан във дв. вх. рег. под № 6609 на 02.08.2012 г., том XXVI, № 154 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 883,84 лева (осем хиляди осемстотин осемдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) на наемателя Снежана Станина по повод заявление вх. №44-167/15.01.2021 г.
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1350.1.19 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, пет, нула, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 06.07.2020 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Пловдивска, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.1350.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1350, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 43,02 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и два квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 5 с площ 3,52 кв.м. (три квадратни метра и петдесет и два квадратни сантиметра) и 3,3169% (5,33 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5745/16.06.2020 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3476 на 23.06.2020 г., том 12, Акт № 108 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 8 876,64 лева (осем хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки) на наемателя Недялка Парева по повод заявление вх. №44-697/01.03.2021 г.
  4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.688.1.18 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, шест, осем, осем, точка, едно, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 09.03.2021 г., адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа, който се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 55155.502.688.1, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.688, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ 44,15 кв.м. (четиридесет и четири квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра), прилежащи части: мазе 18 с площ 3,47 кв.м. (три квадратни метра и четиридесет и седем квадратни сантиметра) и 2,5890% (5,34 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2582/29.09.2011 г., вписан във дв. вх. рег. под № 5412 на 04.10.2011 г., том XX, № 112 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност 9 654,12 лева (девет хиляди шестстотин петдесет и четири лева и дванадесет стотинки) на наемателя Хари Бейков по повод заявление вх. № 44-684/01.03.2021 г.

 

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са гореописаните общински апартаменти), не се начислява ДДС.

 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

28

7

4

 Поименно гласуване

  Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:50:40