Р Е Ш Е Н И Е №73 ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре, с. Величково и с. Паталеница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети и стоматологичен кабинет

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

73

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре, с. Величково и с. Паталеница, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети и стоматологичен кабинет.  

 

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

 

Р Е Ш И:

 

І. Определя за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, а именно:

  1. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 34,00 кв. м. /тридесет и четири квадратни метра/, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в парцел ХХІ /двадесет и първи/ - битов комбинат, в кв. 30 /тридесет/ по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещенията: север –улица, изток – парцел ХХІ, юг – аптека, запад – улица, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 62,00 лв. /шестдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 31,30 кв. м. /тридесет и едно цяло и тридесет стотни квадратни метра/, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда – здравна служба, построена в парцел ХХІ /двадесет и първи/ – битов комбинат, в кв. 30 /тридесет/ по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., при съседи на помещенията: север – склад, изток – парцел ХХІ, юг – парцел ХХІ, запад – магазин, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 57,00 лв. /петдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  3. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, ½ ид. ч. от манипулационна, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 27,90 кв. м. /двадесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, находящи се на първия етаж в триетажна масивна административна сграда, построена в парцел І /първи/ – общински дом, здравна служба и поща, в кв. 53 /петдесет и три/ по плана на с. Величково, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., при съседи на помещението: север – чакалня, изток – стоматологичен кабинет, юг – двор на кметството, запад – санитарен възел, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 7,00 лв. /седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
  4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 21,35 /двадесет и едно цяло и тридесет и пет стотни/ кв. м, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ и ½ ид. ч. от коридор, ½ ид. ч. от чакалня и ½ ид. ч. от санитарен възел, находящи се на втория етаж в масивна двуетажна сграда с избен етаж, построена в УПИ ІV – здравен дом, в кв. 49 по плана на с. Паталеница, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/23.05.2000 г., при съседи на помещението: север – двор, изток – стая за почивка, юг – коридор, запад – библиотека, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 26,00 лв. /двадесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І,  да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на имотите.

   

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Поименно гласуване
Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:59:04