Р Е Ш Е Н И Е №65 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55556.6.7 и ПИ 55556.6.10, в местност  Бандала по КККР на с. Паталеница.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

65

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55556.6.7 и ПИ 55556.6.10, в местност  Бандала по КККР на с. Паталеница.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55556.6.7 и 55556.6.10, в местност  Бандала по КККР на с. Паталеница.

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55556.6.7 и 55556.6.10, в местност Бандала по КККР на с. Паталеница, с оглед за сметка на двата имота да се обособят четири УПИ, съответно УПИ I-10, УПИ II-10, УПИ ІІІ-7, УПИ IV-7, всичките с отреждане „За жилищно строителство“, като уличните регулационни линии по границата с ПИ 55556.264.36 (полски път), се разполагат на 2,00 метра навътре в имотите, за бъдещо разширение на обслужващия път.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо основно застрояване и свързано в два имота, допълващо застрояване, при устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), П. застр. 60%, мин. озел. пл. 40%, Кинт. 1,2, съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:42:20