Р Е Ш Е Н И Е №57 ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.12.124, с начин на трайно ползване – нива, в местност Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

57

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

         

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.12.124, с начин на трайно ползване – нива, в местност Атчаир по КККР на землището на гр. Пазарджик.

  

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.124, в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.

 

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.124  в местност Атчаир по КККР на гр. Пазарджик, с оглед обособяването на десет УПИ, съответно УПИ XL-124, XLI-124, XLII-124, XLІІІ-124, XLIV-124, XLV-124, XLVI-124, XLVII-124, XLVIII-124 и XLIX-124, всичките с отреждане „За жилищно строителство“, и обслужваща улица – тупик, като регулационните линии по границата с ПИ 55155.12.85 (селскостопански път) се разполагат на 2,00 метра навътре в имота за бъдещо разширение на обслужващия път.

Достъпът до новообособените УПИ ще се осъществява чрез обслужваща улица – тупик и уширение за същата, разположено в съседния ПИ 55155.12.123, съгласно договор за учредено право на преминаване през чужд имот по чл.192, ал.1 от ЗУТ.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:05:37