Р Е Ш Е Н И Е №60   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 81089.35.280

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

60

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

 

         ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 81089.35.280, с начин на трайно ползване – нива, в местност Лаката по КККР на землището на с. Черногорово.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения проект за ПУП-ПРЗ, ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява заданието за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81089.35.280, в местността Лаката по КККР на с. Черногорово.

 

Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 81089.35.280, с начин на трайно ползване – нива, в местност Лаката по КККР на землището на с. Черногорово, с оглед обособяване на УПИ I-280, с отреждане „За жилищно строителство“ за част от имота, като регулационната линия по границата с ПИ 81089.35.209 (селскостопански път) се разполага на 2,00 метра навътре в имота за бъдещо разширение на обслужващия път.

С Плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване, отговарящо на изискванията на устройствена зона Жилищна с малка височина (Жм), съгласно означенията на проекта-предложение за ПУП-ПРЗ.

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:29:28