Р Е Ш Е Н И Е №69 ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Ивайло, с. Огняново, с. Говедаре и с. Хаджиево

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К 

 

Р Е Ш Е Н И Е

69

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Ивайло, с. Огняново, с. Говедаре и с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.

Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Ивайло, с. Огняново, с. Говедаре и с. Хаджиево, общ. Пазарджик, както следва:

         

  1. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1294 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, девет, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, ул. «Тридесет и осма», ГРАО 32010 4, с площ 1118 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.446, номер по предходен план: 260, квартал: 22, парцел X, съседи: 32010.501.456, 32010.501.455, 32010.501.449, 32010.501.448, 32010.501.1296, 32010.501.1295, 32010.501.445, 32010.501.443, 32010.501.442, 32010.501.441, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5902/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 11 674 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 594,00 лева).
  2. Поземлен имот с идентификатор 32010.501.1295 (три, две, нула, едно, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, две, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ивайло, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/13.07.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Ивайло, ул. «Тридесет и осма», ГРАО 32010 4, с площ 705 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 32010.501.446, номер по предходен план: 260, квартал: 22, парцел XI-260, съседи: 32010.501.1294, 32010.501.1296, 32010.501.1239, 32010.501.445, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5896/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 7 434 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 788,70 лева).
  3. Поземлен имот с идентификатор 53335.501.455 (пет, три, три, три, пет, точка, пет, нула, едно, точка, четири, пет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-279/27.10.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 16.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Огняново, п.к. 4417, ул. «Цар Симеон», с площ 378 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 736, квартал: 75, парцел IV, съседи: 53335.501.450, 53335.501.529, 53335.501.528, 53335.501.527, 53335.501.456, 53335.700.748, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5899/25.01.2021 г., с начална тръжна цена 2 649 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 698,50 лева).
  4. Поземлен имот с идентификатор 15271.118.308 (едно, пет, две, седем, едно, точка, едно, едно, осем, точка, три, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-150/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, с площ 281 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 15271.118.306, номер по предходен план: 000306, съседи: 15271.118.12, 15271.118.13, 15271.118.3, 15271.118.8, 15271.118.307, 15271.118.309, 15271.118.310, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5892/15.01.2021 г., с начална тръжна цена 240 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 33,05 лева).
  5. Поземлен имот с идентификатор 15271.118.310 (едно, пет, две, седем, едно, точка, едно, едно, осем, точка, три, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-150/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Говедаре, п.к. 4453, с площ 376 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 15271.118.16, номер по предходен план: 000554, съседи: 15271.101.185, 15271.118.12, 15271.118.308, 15271.118.307, 15271.118.309, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5893/15.01.2021 г., с начална тръжна цена 320 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 49,74 лева).
  6. Поземлен имот с идентификатор 77061.225.18 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, две, две, пет, точка, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, с площ 17647 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 0, предишен идентификатор: 77061.225.15, номер по предходен план: 000629, съседи: 77061.232.32, 77061.218.6, 77061.232.31, 77061.226.4, 77061.501.551, 77061.225.4, 77061.225.3, 77061.225.7, 77061.225.1, 77061.225.5, 77061.225.6, 77061.225.8, 77061.225.17, 77061.501.576, 77061.501.646, 77061.225.16, 77061.501.537, 77061.225.19, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5875/03.12.2020 г., с начална тръжна цена 14 700 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 832,94 лева).
  7. Поземлен имот с идентификатор 77061.232.31 (седем, седем, нула, шест, едно, точка, две, три, две, точка, три, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-245/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., адрес на поземления имот: с. Хаджиево, местност АЛЧАКА, с площ 20057 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 000281, съседи: 77061.225.16, 77061.225.18, 77061.232.32, 77061.232.30, 77061.185.26, 77061.176.12, 77061.179.6, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5916/18.02.2021 г., с начална тръжна цена 16 710 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 702,00 лева).

 

          ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

     

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

29

6

4

 

  Поименно гласуване
Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:48:28