Р Е Ш Е Н И Е №72 ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.13.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

72

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.13.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Със закупуването на имота ще се реши въпроса с разширението на гробищния парк на гр. Пазарджик.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2  от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, т. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

               

  1. 1. Дава съгласие Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.13.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, местност ЧУКУР САВАК, площ: 2 210 кв.м., трайно предназначение на територията: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 013060, съседи: 55155.13.125, 55155.13.61, 55155.13.124, 55155.13.59 от Тодор Вачков с ЕГН … и Нели Вачкова-Пенчева с ЕГН …., които съгласно удостоверения за наследници с изх. № 1400-53198/01.02.2021 г. и изх. № УН-239/02.02.2021 г. са наследници на Атанаса Лазарова, като последната се явява собственик на имота, съгласно Решение № 3Б049/30.07.1998 г. на Поземлена комисия – гр. Пазарджик, на цена от 11 050 лева.

 

  1. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по закупуването на имота.

 

 

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

Поименно гласуване
Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:57:00