Р Е Ш Е Н И Е №62 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик,

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

62

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод служебно заявление вх. №УТ-860/10.03.2021 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:

 

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

 

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на напорна канализация, започващо от края на трасе на напорен тръбопровод (канализационен тласкател), определено с решение VI от 23.02.2021 г., Протокол №2 на комисия по чл. 71 от ЗУТ, пресича ПИ с идентификатор 21556.94.44 – НТП отводнителен канал и се установява в ПИ с идентификатор 21556.94.49 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път. След около 200 м пътят чупи на запад и проектното трасе, разположено в него до достигането на землищната граница с гр. Пазарджик. След което трасето чупи на север и навлиза в републикански път III-3703 „Пазарджик-Добровница” означен като ПИ с идентификатор 21556.51.113 по КККР на землище с. Добровница и ПИ с идентификатор 55155.13.162 по КККР на землище гр. Пазарджик като продължава по него в съответствие с изискванията на Областно пътно управление – Пазарджик дадени с Протокол за предварителен договор от 12.02.2021г. При достигането на ПИ 55155.20.118 – общинска собственост, при км 2+020 трасето се разполага в северната му част, след което чупи на запад при км 1+845 и пресича чрез хоризонтално сондиране ПИ с идентификатор 55155.13.162 до достигането на първа шахта на гравитачната канализация в регулацията на гр. Пазарджик.

Дължината на тръбопровода е около 3.4 км – общинска и държавна собственост, засегнатата площ е около 4.279 дка – общинска и държавна собственост.

 

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:33:42