Р Е Ш Е Н И Е №56 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2021 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  

Р Е Ш Е Н И Е

56

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

         

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2021 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, съгласно изменения и допълнения на Закона за народните  читалища /ЗНЧ/, обнародвани в Държавен вестник брой 42 от 5 юни 2009 г.,  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ

 

Р Е Ш И:

 

Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община  Пазарджик за 2021 година,  съгласно приложението.

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

 Оригинал на документа

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

  

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ

В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ 2021 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Настоящата програма е разработена в съответствие с чл. 26 а, ал.2 от Закона за народните читалища на базата на предложенията, направени от читалищата за дейността им през настоящата година.

В Пазарджик, с читалището като институция е свързана цялата културна история на града. Всички сега съществуващи културни институции биографически са свързани с най-старото читалище "Виделина". В него с първата музейна и художествена сбирка е положено началото на днешните Регионален исторически музей и Художествена галерия. На негова сцена е първото театрално представление през 1870 г., която Драматично - кукленият театър днес е приел за своя рождена дата. На сцената на това читалище са първите изяви на легендарните Георги Шаранков и Кръстю Сарафов, оперетните спектакли - начало на Симфонично-оперетното дружество, оформя се ядрото на Ансамбъла за народни песни и танци, първата публична библиотека.

Днес читалищата като национални, социални, културни, образователни и информационни организации се стремят да отговорят на съвременните предизвикателства чрез многообразието от продукти, услуги и инициативи. Те играят съществена роля в социализацията и повишаване качеството на живот на местната общност.

 

ЧИТАЛИЩНА МРЕЖА

 

На територията на Община Пазарджик действат 35 народни читалища - 4 градски и 31 в селата.  Чрез тях се реализира до голяма степен  културният и духовен живот на градските квартали и селата. Читалищата от община Пазарджик са основни  културно-образователни средища, с ясно изразени действия за съществуването им  и като  информационни,  и обществени центрове.

Това обуславя и специалното отношение на подкрепа, което Община Пазарджик       оказва на всички читалища, активно функциониращи на територията на общината.

 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

 

Основната дейност на читалищата е свързана с организирането на културен живот, както и съхранението на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаването на националното самосъзнание чрез редица свои самобитни инициативи като фестивали, събори, тържества и други.

Устойчивостта им се базира и на търсенето на иновативни подходи в приобщаване на хората от общността – създаване на компютърни зали, копирни центровее, среда за четене и общуване, места за извънкласни форми на обучение за ученици и студенти. 

 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

 

            Към всички читалища на територията на община Пазарджик, с изключение на читалище “Виделина 1862” – Пазарджик, функционират библиотеки, разположени в читалищните сгради.

Библиотечните фондове се обновяват периодично чрез проекти към Министерство на културата и с книги, издадени по програмата на Община Пазарджик за подпомагане на местни творци.

Новите условия, наложени от пандемичната обстановка и завръщането на млади хора в родните им места, налага необходимостта от окомплектуване с актуални заглавия, свързани с образователния процес и съвременните потребности на читателите. Тази тенденция се наблюдава в голяма част от библиотеките в по-големите населени места и в града.

Някои от читалищните библиотеки играят съществена роля в подпомагане процеса на ограмотяване.  Това, както и други дейности, свързани с извънкласна дейност, налага връзката с училищата по места. В процеса на онлайн обучение се създаде необходимост от присъствие на ръководители на такива групи във виртуалните класни стаи на учениците – изцяло нова практика, която е в процес на развитие.

 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

Всяко читалище на територията на община Пазарджик има свой културен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и традиционни местни празници, събори, фестивали и др.

В читалищата функционират колективи на любителското творчество - за народни танци, изворен фолклор, музикални школи по различни инструменти - пиано, цигулка, акордеон, китара, школи по модерен и класически балет, изобразително изкуство, литературни клубове, детски вокални групи, състави за стари градски песни и др. Насърчават се дарбите не само на младите, но и на по-възрастното поколение. Така се поддържа тенденцията за учене през целия живот. Хората отделят от свободното си време, за да изявят своя талант, за обогатяване на образователните си потребности и на духовния си живот.

Читалищата от общината участват активно в общински културни прояви (Великден, Цветница, Лазаровден, новогодишни тържества, Празник на града, фестивали и други форми на изкуствата).

            Читалищата осъществяват и краеведска дейност - събиране и разпространяване на знания за родния край. Те могат да  създават и музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

            Органи на управление на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия. Върховен орган на читалището е общото събрание.

            Читалищата набират средства от следните източници:

 1. членски внос;
 2. културно-просветна и информационна дейност;
 3. субсидия от държавния и общинските бюджети;
 4. 4. проекти към Министерството на културата за допълваща целева субсидия;
 5. наеми от движимо и недвижимо имущество;
 6. дарения и завещания;
 7. други приходи.

            С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената по държавния бюджет субсидия със средства от собствените приходи на общината.

            Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление. При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда средствата се осигуряват от общинския съвет.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

            Община Пазарджик винаги е оказвала  помощ за създаване на условия за добра творческа работа в читалищата в реализиране на основните им цели:

 1. Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество;
 2. Институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции;
 3. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;
 4. Подкрепа на традиционните форми на културата и фолклора;
 5. Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически общности и др.;
 6. Развиване на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;
 7. Развитието на съвременните комуникационни средства допълва традиционните форми на културата и заедно с това обогатява възможностите на читалищата. Това създава условия за превръщането им в модерни центрове за неформално образование.

 

           

            ПРИОРИТЕТИ

 

И през настоящата 2021 год. Община Пазарджик ще подкрепя дейността на народните читалища, като важни центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и инициатива, и културно-образователни звена. Днешните реалности изискват от народните читалища да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни сдружения на гражданите, особено в населените места, където се явяват като единствен културен институт. В тази връзка и през 2021 г. основни приоритети остават:

 1. Запазване на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии. Обогатяване на библиотечния фонд, оборудване с компютри и техника, обновяване на съществуващата техника.
 2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване.
 3. Осигуряване на средства за поддържане и развитие на художествената самодейност.
 4. Повишаване ролята на читалищата при социалната и културна интеграция на различни общности, в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически общности и др.
 5. Продължаване търсенето на иновативни форми за привличане на младите хора, изхождайки от техните интереси и потребности.

Община Пазарджик и през 2021 г. според необходимостта, ще продължи да извършва поетапно ремонти на читалищни сгради и ще подпомага, където е необходимо материално-техническата инфраструктура. Ще продължи  и да дофинансира дейности на читалищата, свързани с повишаване на художественно-творческите постижения на любителските състави, и инициативи, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането на местни традиции и обичаи.

 

петък 02 април 2021 - 12:02:31