Р Е Ш Е Н И Е №67 ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65468.138.23, местност Възстановими граници, по КККР на земеделската територия на землището на село Сбор.

     О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

67

от 29 март 2021 година, взето с Протокол №3

 

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 65468.138.23, местност Възстановими граници, по КККР на земеделската територия на землището на село Сбор.

 

Предложението е законосъобразно и основателно. Проектът за ПУП-ПРЗ  ще послужи  за провеждане на процедурите по ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по отношение имот с идентификатор 65468.138.23, местност Възстановими граници по КККР на земеделската територия на землището на село Сбор. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                      

Р Е Ш И:

 

  1. Одобрява плановото задание по чл. 125 от ЗУТ.
  2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ относно имот с идентификатор 65468.138.23, местност Възстановими граници по КККР, на земеделската територия на село Сбор, за обособяването на УПИ I-За жилищно строителство. С плана за застрояване да се предвиди свободно стоящо застрояване с показатели за зона „Жм“, съобразно Наредба № 7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
  3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимото във връзка с провеждане на процедурите по ЗУТ и ЗКИР.

 

    

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

39

39

0

0

 

Оригинал на документа

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 02 април 2021 - 12:45:38