24/08/2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 24.08.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003 г., Протокол № 2, изм. и доп. В 14-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл адрес: @. Предоставеният срок е краткият, предвиден в чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА, с оглед необходимостта от спешно решаване на създадената празнота в местната нормативна уредба с отмяна на действалия до отмяната с Решение № 4562/02.05.2023 г. на Върховния административен съд и Решение № 787/20.10.2022 г. на Административен съд – Пазарджик, образец на декларация – Приложение № 4, както и за уреждане на последиците от отмяната на оспорените разпоредби.

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.21/08/2023
ПОКАНА за обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Пазарджик за 2023 г.

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2023 г. за публично обсъждане.

Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2023 година, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 11.00 ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

 ОЧАКВАМЕ ВИ!

29/06/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.06.2023 г.

Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 29.06.2023 г. от 14.00 часа.13/06/2023
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО

Комисия Ин витро ще заседава на 28.06.2023 г. /сряда/30/05/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.05.2023 г.

Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 30.05.2023 г. от 14.00 часа.19/05/2023
Линк за живото предаване на Тържествената сесия на 19.05.2023 г.

Линк за живото предаване на Тържествената сесия на Общински съвет - Пазарджик на 19.05.2023 г. от 11.30 часа.27/04/2023
Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 27.04.2023 г.

Линк за живото предаване на Редовната сесия на Общински съвет - Пазарджик на 27.04.2023 г. от 14.00 часа.