29/11/2022
ПОКАНА
за публично бсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост
11/10/2022
ПОРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ИН ВИТРО
Заседанието е на 19 октомври, от 16:30 ч.


07/09/2022
ПОКАНА
за общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2021 година

25/08/2022
П О К А Н А
за публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 г.