Доклад и списъци на одобрените кандидати за съдебни заседатели в Окръжен и Районен съд и протокол от заседанието на комисията


 ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Временна комисия за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Пазарджик

Д О К Л А Д
ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик

Д О К Л А Д
ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик