Проект на дневен ред за редовна сесия на 26 януари 2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

 

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 

1.Процедура по допълнително внасяне на непарична вноска в капитала на еднолично дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД, а именно 1 брой недвижим имот, находящ се в гр. Пазарджик.

Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

 

2.Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи. 

   Приложение 1; Приложение 2

Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

 

3.Кандидатстване с проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика” в Община Пазарджик, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”.

Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция „Социални дейности”

 

4.Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

 

5.Изменение на Решение №199/29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

  

6.Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”.

   Приложение 1 - Документация; Приложение 2 - Обосновка

Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

 

7.Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на имоти с идентификатори 65468.60.1, 65468.60.3, 65468.61.4, 65468.61.11 и 65468.61.18 в местност КЕЛ ТЕПЕ по КККР на землището на село Сбор.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

8.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в местност Тузлите по КККР на с. Мокрище.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

9.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност Панагюрско шосе по КККР на гр. Пазарджик, с електроразпределителната мрежа.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

10.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.600.20 в местност Герена по КККР на с. Огняново.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

11.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.601.24 в местност Герена по КККР на с. Огняново.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

12.Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа, намираща се на покрива на сграда в имот 53335.601.25 в местност Герена по КККР на с. Огняново.

Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

 

13.Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.507.298, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Стефан Стамболов”, чрез публично оповестен конкурс.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

14.Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Алеко Константиново, Братаница и Паталеница.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

15.Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

16.Отмяна на Решение №272/24.11.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

17.Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подаде заявление до Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”, находящи се в с. Сбор, община Пазарджик.

   Приложение;

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

18.Даване съгласие за изменение на КККР на с. Алеко Константиново.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

19.Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.501.1591 по КККР на с. Паталеница на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

20.Учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот с идентификатор 55556.502.1603 по КККР на с. Паталеница на „Електроразпределение Юг” ЕАД.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

21.Приемане на годишен план за паша за 2023 год. и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване Пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ, с начин на трайно ползване Пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 

22.Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2022 г.

 

23.Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2023 г.

 

24.Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик през 2022 г.

 

25.Питания.

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 20 януари 2023 - 12:47:54