УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Кметът на Община Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, както следва:

 1. Дългосрочен общински дълг с който ще се рефинансира съществуващ дълг и ще се осигури допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.

Във връзка с гореизложеното се предлага да бъдат обсъдени параметрите на проекта за поемане на дългосрочен общински дълг с три подлимита, при следните условия:

Първи подлимит

 1. Максимален размер на дълга – до 13 000 000 /тринадесет милиона/ лева. Размерът на дълга ще бъде определен  /конкретизиран/, след проведената процедура за избор на финансова институция.
 2. Валута на дълга – български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за рефинансиране на текущ дълг в Общинска Банка.
 4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.
 5. Срок за усвояване – еднократно, при представяне на банкова референция, удостоверяваща текущия дълг на Община Пазарджик към момента на рефинансирането.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване – съгласно договорения срок за издължаване по Договора с Общинска банка. Без гратисен период.

6.2 Начин на погасяване – съгласно договорения погасителен план по Договора с Общинска банка.

6.3. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /чл. 45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл. 52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.
  • Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% /едно цяло и шест процентни   пункта/.
  • Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.
  • Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.
  • Такса ангажимент – без такса за ангажимент.
  • Такса за разглеждане искането за кредит – без такса за разглеждане искането за кредит.
  • Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

          Втори подлимит

 1. Максимален размер на дълга – до 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева.
 2. Валута на дълга – български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за револвиращ банков кредит за мостово финансиране за изпълнението на проекти, финансирани и съфинансиране от фондовете на ЕС.
 4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%, включително и договорите, предмет на финансиране.
 5. Начин на усвояване – многократно, срещу представяне на договори по Евро проекти, за които е необходимо мостово финансиране.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване  – до 5 години от датата на сключване на договора за кредит. На всеки нов годишен период Банката ще осъществява мониторинг на кредитната сделка.

6.2 Начин на погасяване – с постъпленията от договорите, предмет на финансиране, и/или със собствени средства.

6.3. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /чл. 45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, обща изравнителна субсидия /чл. 52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/ и постъпления от договорите, предмет на финансиране.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

7.1. Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.5% /едно цяло и пет процентни   пункта/.

 • Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.
 • Такса за управление – 0.15% /нула цяло и петнадесет процентни пункта/, платима ежегодно върху договорения размер на кредита.
 • Такса ангажимент – без такса за ангажимент.
 • Такса за разглеждане искането за кредит – без такса за разглеждане искането за кредит.
 • Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

Трети подлимит

 1. Максимален размер на дълга – до 3 000 000 /три милиона/ лева.
 2. Валута на дълга – български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за реализиране на инвестиции, съобразно капиталовата програма на община Пазарджик.
 4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.
 5. Срок за усвояване – до 18 месеца.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване – до 7 години от датата на сключване на договора за кредит. Гратисен период – до 18 месеца.

6.2 Начин на погасяване – на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, съобразно възможността за годишен размер на плащанията.

6.3. Източници за погасяване – собствени приходи на общината /чл. 45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл. 52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.
  • Максимален лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% /едно цяло и шест процентни   пункта/.
  • Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.
  • Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.
  • Такса ангажимент – без такса за ангажимент.
  • Такса за разглеждане искането за кредит – без такса за разглеждане искането за кредит.
  • Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.
 2. Дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик.
 3. 1. Максимален размер на договора, изразен чрез номиналната му стойност: 1 451 947,72 лева с ДДС. Общият размер на задължението представлява сбор от сумите за:

- ЕСМ 1 – Осветление – в размер на 1 269 690,10 лева с ДДС;

- ЕСМ 2 – Система за управление и мониторинг – в размер на 128 935,04 лева с ДДС.;

- Размер на лихвата по проект: 53 322,58 лева, представляваща 1,50 %.

 1. Валута: лева;
 2. Начин на обезпечаване: финансови средства от местни приходи и обща изравнителна субсидия;
 3. Условия за погасяване: срок на изплащане – 5 години;
 4. Без начисляване на такси, комисионни и други възнаграждения.

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2021 година от 10:00 часа в Залата на Общинския съвет – гр. Пазарджик, бул. "България" № 2. В сайтовете на Общинския съвет (www.obspazardzhik.com) и на Общината (www.pazardzhik.bg) в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на Общинския съвет, както и на таблото в сградата на Общинска администрация –  Пазарджик.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: @ и в деловодството на общината и общинския съвет.

 

Документация:

 1. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с който ще се рефинансира съществуващ дълг и ще се осигури допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.
 2. Проект за решение за поемане на дългосрочен общински дълг с който ще се рефинансира съществуващ дълг и ще се осигури допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.
 3. Предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик;
 4. Проект за решение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик.