Община Пазарджик на основание чл 32, ал 3, т 1 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, Решение № 80/28.04.2021 година, взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

            За продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи производствен и складов комплекс, а именно:

            поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 8 540 кв.м. (осем хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел V – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938423-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5835/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6716 от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик, ведно със:

            сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет две точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо сградата е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292, застроена площ 1 179 кв.м. (хиляда сто седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, скица № 15-938429-12.10.2020г.;

поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196/30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ 2 250 кв.м. (две хиляди двеста и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 501.696, квартал: 36, парцел IV – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938421-12.10.2020 г., актувани с акт за частна общинска собственост № 5834/13.10.2020 г., вписан дв.вх. рег. № 6746 от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24 в Агенция по вписванията –Пазарджик;

поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290 (три две нула едно нула точка пет нула едно точка едно две девет нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ивайло, одобрени със Заповед РД-18-245/13.07.2020 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед 18-9196-30.09.2020 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Ивайло, площ: 4 148 кв.м. (четири хиляди сто четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 32010.501.696, номер по преходен план: 5010696, квартал: 36, парцел І – Производствена и складова дейност, съгласно скица № 15-938426-12.10.2020 г., актуван с акт за частна общинска собственост № 5833/13.10.2020 г., вписан в дв.вх. рег.№ 6717 от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24 при Агенция по вписванията – Пазарджик.

В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:

- дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

- физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

- лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – няма.

Начална тръжна цена: 651 350 лева (шестстотин петдесет и една хиляди  триста и петдесет лева) без ДДС

            Търгът ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на общинска администрация - Пазарджик, в гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2, на 18.06.2021г. с начален час 11.00 часа (35-ия ден от датата на обнародване на Решение № 80 от 28.04.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден

Размер на депозита: 586 215 лева (петстотин осемдесет и шест хиляди двеста и петнадесет лева), която сума, следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 15.06.2021 г. (32-я ден, включително от датата на обнародването на Решение № 80 от 28.04.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за оглед на недвижимите имоти, обект на тази приватизация е до 17.00 часа на 15.06.2021 г. (32-я ден, включително от датата на обнародването на Решение № 80 от 28.04.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на общинска администрация Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2. Цената на тръжната документация е 500 (петстотин) лева.

При получаване на тръжната документация, участниците представят:

- оригинал или заверени от представляващия юридическото лице, копие от удостоверение за търговска регистрация или извлечение от електронното досие на търговеца от Агенция по Вписванията, Търговски регистър - за юридическите лица търговци по смисъла на ТЗ, или посочване на ЕИК/БУЛСТАТ, а за юридическите лица, които не са търговци по смисъла по ТЗ, заверено копие от актуално състояние, издадено от съответния Окръжен съд, до шест месеца преди датата на търга.

            - нотариално заверен документ за представителна власт на лицето за закупуване на тръжната документация, в случай, че се закупува от името на друго лице, което също подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията не може да се установи от удостоверението за актуално състояние в Търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник).

           - документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

           При получаване на тръжната документация кандидатите или пълномощниците:

- попълват декларация по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 (Приложение № 5) от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. В случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.

- Документите на чуждестранните лица се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.

Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17.00 часа на 31.05.2021 г. (15-тия ден от датата на обнародването на Решение №80 от 28.04.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 часа на 15.06.2021г. (32-я ден, включително от датата на обнародването на Решение №80 от 28.04.2021 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството  на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България“ № 2.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат предложение за участие в търга.

Решение № 80 от 28 април 2021 година, взето с Протокол № 4  на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.40 от 14.05.2021 г.

За справки – стая 406, в сградата на общинска администрация, тел. 034 402-266.

Оригинал на документа >>>