Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

вторник 10 ноември 2020 - 15:10:14

Днес, 10.11.2020 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.


В срок до 11.12.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2 и на имейл адрес: @.
На 15.12.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.