О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т – П А З А Р Д Ж И К

 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И ОКРЪЖЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

 

І. Условия за кандидатстване за съдебни заседатели:

Кандидатът:

 1. Да е дееспособен български гражданин на възраст от 21 до 68 години;
 2. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 3. Да има завършено най-малко средно образование;
 4. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 5. Да не страда от психически заболявания.

 

ІІ. Необходими документи за кандидатстване за съдебни заседатели в Районен и Окръжен съд – Пазарджик:

 

 1. Заявление за участие в процедурата по избор на съдебни заседатели и към кой съд – Районен съд или Окръжен съд. Кандидатът следва да посочи ЕГН, адрес по местоживеене, образователен ценз, професия и телефон;
   2. Към заявлението се прилагат:

- подробна автобиография;
- копие от диплома за завършено образование – нотариално заверено;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт  /по образец/.

 
Документите се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 часа в Деловодството на Общински съвет – Пазарджик, стая 1311, ет. 13 в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2.

Телефон за информация: 034 402 248.

Краен срок за продаване на документи: до 17 часа на 19 януари 2024 година.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

 1. Общинският съвет определя комисия, която да провери документите и да проведе изслушване на всеки от кандидатите.
 2. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 г., се публикуват на интернет-страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
 3. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
 4. Комисията, провела изслушването, съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на Общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.
 5. Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране от Общите събрания на окръжните и апелативните съдилища.