Проекти на нормативни документи, внесени 2020 г.

ДАТА: ДОКУМЕНТИ:
публикувано:
10/11/2020

Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.

5.СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

публикувано:
06/11/2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост”.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

5. Обосновка на промените - Приложение№1

6. Обосновка на промените - Приложение№2    

7.СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

публикувано:
05/11/2020

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик


публикувано:
23/07/2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

Приложения:

1. Проект и Мотиви

2. Частична оценка

3.СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

публикувано:
22/05/2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

Приложения:

  1. Проект

  2. Мотиви

  3. Доклад

  4.Частична оценка

  5.СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

публикувано:
08/05/2020

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик

Приложения:

    1. Работен проект – Приложение № 1 - предложение за проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
    3. Доклад от Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик. Съдокладчик: Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.

   5. СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

публикувано:
08/03/2020
Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.
    5. СПРАВКА по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове
публикувано:
07/03/2020
Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик

    Приложения:

    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.

СПРАВКА
по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове
За отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик
публикувано:
24/02/2020
Проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Обществения посредник
публикувано:
07/02/2020
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация
сряда 26 август 2020 - 04:55:00