Проект на ДНЕВЕН РЕД за редовна сесия на 30 септември 2020 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 30 септември 2020 г. (сряда) от 14.00 часа в пленарна зала, бул. „България” №2, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Димитров – председател на ПК УТОСТК

2. Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел УОС

Приложение1

Приложение2

3. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

Приложение1,2,3

Приложение4

Приложение5

Приложение8

Приложение9

Приложение10

Приложение14

Приложение

4. Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница, две слети маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово, една маломерна и две слети маломерни паралелки в ОУ „Георги Бенковски” с. Хаджиево за учебната 2020/2021 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК

5. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор дирекция ОК

6. Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 414, кв. 415, кв. 415г и кв. 415д и в съответствие с него, изменение на ПУП.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Разрешение за изработване на проект за изменение на действащ ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение на ОС №150/26.07.2006 г., в обхвата на кв. 364, кв. 1364, кв. 1362 и кв. 2371 и в съответствие с него, изменение на ПУП.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.22.35, м. Сазлъка, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на нов присъединителен електропровод за захранване на ПИ с идентификатор 66559.62.1, м. Кичук чал, землище с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. ПУП-ПР за УПИ ІХ – Детска площадка в кв. 25 по плана на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8, м. Атчаир по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от ТНН на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.10.244, м. Татар Екин до ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68, м. Панагюрско шосе по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17, м. Чорбови градини, землище с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор”, землище с. Сбор до стълб №113 на ВСН „Сарая”, землище с. Априлци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик с адрес ул. „Цанко Церковски” №1.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски территории, собственост на Община Пазарджик, през 2021 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

Приложение1

Приложение2

18. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево и с. Црънча.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ улица с о.т. 263-132 по плана на с. Паталеница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 77061.232.31 по КККР на с. Хаджиево, от НТП „Мочурище” в НТП „Друг поземлен имот без определено стопанско предназначение”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Промяна трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 77061.225.18 по КККР на с. Хаджиево, от трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Отводнителен канал” в трайно предназначение на територията „Земеделска”, НТП „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Даване съгласие за изменение на КККР на с. Говедаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
24. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 14619.521.37 по КККР на с. Гелеменово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница, с предназначение – тренировъчна база за спортна езда.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Анализ за дейността на обществения посредник за периода 01.05.2020 г. – 31.08.2020 г.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ:

27. Промяна на Решение № 158/30.07.2020 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик, относно намаляване цената на общинската част от поземлен имот с идентификатор 55155.505.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик

28. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комлекс с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Екзарх Йосиф” № 6

29. Определяне на участника, спечелил проведения публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Виделина” № 2-А

петък 25 септември 2020 - 10:36:33