Проекти на нормативни документи, внесени 2024 г.

ДАТА ДОКУМЕНТИ
17.05.2024 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
3. Приложения към Мотивите.
4. Финансова обосновка с приложения (към мотивите) от № 1 до № 114 включително.
5. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост”.
6. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

ПРИЛОЖЕНИЕ №21

ПРИЛОЖЕНИЕ №31

ПРИЛОЖЕНИЕ №41

ПРИЛОЖЕНИЕ №51

ПРИЛОЖЕНИЕ №61

ПРИЛОЖЕНИЕ №71

ПРИЛОЖЕНИЕ №81

ПРИЛОЖЕНИЕ №91

ПРИЛОЖЕНИЕ №101

26.04.2024 г.

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него

СПРАВКА за постъпилите предложения

01.03.2024 г.

Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик

Приложения:

1. Проект на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик

2. Мотиви

3.ДОКЛАД от Георги Коприщенов – общински съветник
Относно: приемане на Наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Пазарджик

4.Приложение 1

5.Приложение 2

6. Приложение 3

СПРАВКА;

23.02.2024 г.

Проект на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕСПРАВКА;

08.02.2024 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

Приложения:

1. Работен проект - предложение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
2. Мотиви за необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
3. Доклад от д-р Весела Тодорова – директор на Дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик.
4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.

5. Справка за приети и неприети предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

четвъртък 08 февруари 2024 - 15:57:54