П Р О Т О К О Л №3 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 24 март 2023 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

П Р О Т О К О Л  №3

 от сесия на Общински съвет – Пазарджик,

проведена на 24 март 2023 г. от 14.00 часа,

в Пленарна зала, на бул. „България” №2

Присъстваха:
I. От МК „НОВОТО ВРЕМЕ”: Хари Харалампиев, Ренета Камберова, Румен Димитров, Георги Коприщенов, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Евгени Абаджиев, Венелина Георгиева, Иван Йорданов, Таня Димитрова, Златко Митрев, Христо Бързев, Александър Шопов.
II. От ПП ГЕРБ: Иван Панайотов, Найден Шопов, Илиян Вулянов, Гинче Караминова, Евтим Янев, Борис Димитров, Малина Консулова-Златева, Валентина Кайтазова.
III. От МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”: Лиляна Мърхова-Присадникова, Благо Солов, Лилия Георгиева, Чавдар Чавдаров, Лазар Попов, Велина Георгиева-Петкова, Руди Синапов.
ІV. От ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”: Арлин Антонов, Мари Кемчев.
V. От МК „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”: Бойка Маринска, Димитър Петков.
VI. От МК „АЛТЕРНАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ”: Атанас Шопов, Ангел Минков.
VІІ. От ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА”: Сашо Ангелов, Васил Янков.
VІІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Антон Николов.
ІХ. От ПП „ГЛАС НАРОДЕН”: Кирил Андонов.
Х. НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Стоян Траянов, Йордана Темнилова.
Отсъстваше общинският съветник Александър Иванов.

 

Председателят откри редовната сесия на Общинския съвет. Имаше едно предложение за извънредна точка, която да стане точка 2: Одобряване на доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с „Проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в ПИ с идентификатор 55155.508.471, съставляващ УПИ I – Соларен парк, кв. 5 по плана на град Пазарджик“ и сключване на договор във връзка с представената оферта.

Прие се да бъде включена в дневния ред, с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1. Предложението да стане точка 2 се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 6.

 

Други предложения по дневния ред нямаше. С 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2, общинските съветници приеха следния

      

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Промяна в състава на постоянни комисии „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” и „Жалби, сигнали и предложения на граждани”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на Общинския съвет

2. Одобряване на доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с „Проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в ПИ с идентификатор 55155.508.471, съставляващ УПИ I – Соларен парк, кв. 5 по плана на град Пазарджик“ и сключване на договор във връзка с представената оферта.
Докладва г-н Антони Върбев – Управител на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД.

3. Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение на писателите – Пазарджик” гр. Пазарджик, на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №43.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на писателите” гр. Пазарджик, на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №43.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

5. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Приемане на проект на актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 година.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Одобряване на проект на допълнително споразумение към Договор за концесия №143/15.02.2023 г. за възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Предоставяне и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите, в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63032.446.2, с начин на трайно ползване: водоем, с площ 6 074 кв. м., находящ се в землището на с. Росен, местност Долни ливади.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище и с. Юнаците, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.2169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мало Конаре, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за за търговия с пакетирани хранителни стоки.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот, държавна собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №22, ведно с построената в него сграда.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Проект за ПУП-ПРЗ относно УПИ VII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели), (идентичен с имот с идентификатор 65468.121.11) и за смяна на предназначението на имоти с идентификатори 65468.103.15, 65468.121.1, 65468.121.2, 65468.121.3, 65468.121.4, 65468.121.5, 65468.121.6, 65468.121.7, 65468.122.23, 65468.123.10 и 65468.123.9, местност ГРАДИНАТА и имоти с идентификатори 65468.124.1, 65468.124.2 и 65468.124.3 местност ИЛАФТАРЛА по КККР на землището на село Сбор.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

17. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XXI и XXII с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

18. Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в нови УПИ XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, всички с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

19. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XX-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели).
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

20. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XXIII и XXIV с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

21. Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ III-270, За търговия и услуги и УПИ IV-270, За търговия и услуги в кв. 7 и улица с о.т. 6468-6469-6470-6471-6472-6473-6474 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

22. Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 55155.8.257 по КККР, с НТП: Друг вид нива, в местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

23. Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

24. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.138.24 в местност Възстановими граници по кадастралната карта на с. Сбор, община Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

25. Изработване на проект ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44879.124.8, с НТП: Нива в местност До селото по КККР на неурбанизираната територия на с. Ляхово, общ. Пазарджик, с оглед включване на имота в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

26. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.137.32, в местност Кабурски кладенец по КККР на землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

27. Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, (УПИ – За търговия и услуги) в местност Мерата, землище на с. Сарая, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на ПИ 65437.91.112 /НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

28. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” /ПИ 55155.27.179/ до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в местност Татар Мезар по КККР землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

29. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 06149.65.4, местност Герметата по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

30. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в ПИ 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ III-16, За търговия и услуги /ПИ 15271.79.16/, местност Звъневица по КККР землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината

31. Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2022 година.

32. Отчет за работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2022 г. и План-програма за работата на комисията през 2023 година.

33. Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на община Пазарджик и на Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 година.

34. Питания.

 

Клетва като общински съветник положи Ангел Минков. Той зае място №39 в Пленарна зала.

Г-н Атанас Шопов предложи да се прегласува извънредната точка и дневния ред, тъй като Ангел Минков е участвал в гласуването им преди да се закълне.

Извънредната точка беше приета с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 5. Дневният ред се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.

 

По първа точка: Промяна в състава на постоянни комисии „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” и „Жалби, сигнали и предложения на граждани”, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на Общинския съвет.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по първа точка /Решение №57/ се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По втора точка:  Одобряване на доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с „Проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в ПИ с идентификатор 55155.508.471, съставляващ УПИ I – Соларен парк, кв. 5 по плана на град Пазарджик“ и сключване на договор във връзка с представената оферта, докладва г-н Антони Върбев – Управител на „Пазарджик Солар Сити” ЕООД. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-н Евтим Янев, г-н Румен Димитров, г-н Димитър Петков, г-жа Велина Петкова. Изказвания направиха г-жа Лиляна Мърхова, г-н Благо Солов, г-жа Бойка Маринска, г-н Атанас Шопов, г-н Тодор Тодоров. Г-жа Лиляна Мърхова предложи Общинският съвет да вземе решение, с което дава възможност на вносителя да събере още поне две оферти в рамките на един месец и тогава да се избере изпълнителят на този проект. Не се прие – гласували за – 13, против – 12, въздържали се – 11.

Решението по втора точка /Решение №58/ се прие с 26 гласа – за, против – 11, въздържали се – 2.

Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

 

По трета точка: Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение на писателите – Пазарджик” гр. Пазарджик, на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №43, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.

Решението по трета точка /Решение №59/  се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четвърта точка: Отдаване под наем за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на писателите” гр. Пазарджик, на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков” №43, докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов.

Решението по четвърта точка /Решение №60/  се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По пета точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК” АД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по пета точка /Решение №61/  се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По шеста точка: Приемане на проект на актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 година, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шеста точка /Решение №62/ се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По седма точка: Одобряване на  проект  на допълнително споразумение  към  Договор за концесия №143/15.02.2023 г. за възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седма точка /Решение №63/  се прие с 28 гласа – за, против – 6, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По осма точка: Одобряване на решение на Кмета на Община Пазарджик за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Предоставяне и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите, в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63032.446.2, с начин на трайно ползване: водоем, с площ 6 074 кв. м., находящ се в землището на с. Росен, местност Долни ливади”, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Председателят прочете предложение от Постоянните комисии „Законност” и „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”, а именно: Срокът на концесията да стане 25 години. Прие се – гласували за – 28, против – 0, въздържали се – 3.

Решението по осма точка /Решение №64/  се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По девета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в пакет, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров.

Решението по девета точка /Решение №65/ се прие с 27 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По десета точка:  Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище и с. Юнаците, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по десета точка /Решение №66/ се прие с 28 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По единадесета точка: Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по единадесета точка /Решение №67/ се прие с 27 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По дванадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.2169 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по дванадесета точка /Решение №68/ се прие с 29 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По тринадесета точка: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Инж. Иванова съобщи за допусната техническа грешка в проекта за решение и в конкурсната документация, в т. V.1. „С” да се чете: е предложението, получило най-голям брой точки: в лева за предложена цена и най-голям размер на дарение. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тринадесета точка /Решение №69/ се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По четиринадесета точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мало Конаре, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за за търговия с пакетирани хранителни стоки, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по четиринадесета точка /Решение №70/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По петнадесета точка: Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот, държавна собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Болнична” №22, ведно с построената в него сграда, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по петнадесета точка /Решение №71/ се прие с 30 гласа – за, против – 3, въздържали се – 1.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По шестнадесета точка: Проект за ПУП-ПРЗ относно УПИ VII-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели), (идентичен с имот с идентификатор 65468.121.11) и за смяна на предназначението на имоти с идентификатори 65468.103.15, 65468.121.1, 65468.121.2, 65468.121.3, 65468.121.4, 65468.121.5, 65468.121.6, 65468.121.7, 65468.122.23, 65468.123.10 и 65468.123.9, местност ГРАДИНАТА и имоти с идентификатори 65468.124.1, 65468.124.2 и 65468.124.3 местност ИЛАФТАРЛА по КККР на землището на село Сбор, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по шестнадесета точка /Решение №72/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По седемнадесета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XXI и XXII с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по седемнадесета точка /Решение №73/ се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.

 

По осемнадесета точка:  Изработване на проект за ПУП-ПРЗ ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в нови УПИ XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, всички с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по осемнадесета точка /Решение №74/ се прие с 27 гласа – за, против – 2, въздържали се – 1.

 

По деветнадесета точка:  Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XX-За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели), докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по деветнадесета точка /Решение №75/ се прие с 30 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.

 

По двадесета точка:  Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти в землището на село Сбор, които ще се включат в УПИ XXIII и XXIV с отреждане „За производство на ел. енергия от възобновяеми източници (фотоволтаични панели)“, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесета точка /Решение №76/ се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.

 

По двадесет и първа точка:  Проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ III-270, За търговия и услуги и УПИ IV-270, За търговия и услуги в кв. 7 и улица с о.т. 6468-6469-6470-6471-6472-6473-6474 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и първа точка /Решение №77/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и втора точка:  Изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Пазарджик за поземлен имот с идентификатор 55155.8.257 по КККР, с НТП: Друг вид нива, в местност Зайкови мандри, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и втора точка /Решение №78/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и трета точка:  Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Община Пазарджик относно имоти в землищата на селата Априлци, Сбор, Черногорово, Гелеменово, Огняново, Хаджиево и Величково, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и трета точка /Решение №79/ се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

 

По двадесет и четвърта точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за  поземлен имот с идентификатор 65468.138.24 в местност Възстановими граници по кадастралната карта на с. Сбор, община Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и четвърта точка /Решение №80/ се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.

 

По двадесет и пета точка:  Изработване на проект ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44879.124.8, с НТП: Нива в местност До селото по КККР на неурбанизираната територия на с. Ляхово, общ. Пазарджик, с оглед включване на имота в строителните граници на населеното място, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и пета точка /Решение №81/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и шеста точка:  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 46749.137.32, в местност Кабурски кладенец по КККР на землище с. Мало Конаре, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и шеста точка /Решение №82/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и седма точка:  Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, (УПИ – За търговия и услуги) в местност Мерата, землище на с. Сарая, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на ПИ 65437.91.112 /НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и седма точка /Решение №83/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

         Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

 

По двадесет и осма точка:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” /ПИ 55155.27.179/ до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в местност Татар Мезар по КККР землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и осма точка /Решение №84/ се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По двадесет и девета точка:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 06149.65.4, местност Герметата по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по двадесет и девета точка /Решение №85/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесета точка:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в ПИ 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ III-16, За търговия и услуги  /ПИ 15271.79.16/, местност Звъневица по КККР землище  с. Говедаре, общ. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.

Решението по тридесета точка /Решение №86/ се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

 

По тридесет и първа точка:  Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за 2022 година. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше. Точката е за сведение.

 

По тридесет и втора точка:  Отчет за работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2022 г. и План-програма за работата на комисията през 2023 година. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше. Точката е за сведение.

 

По тридесет и трета точка:  Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на община Пазарджик и на Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2027 година. По точката са спазени изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии. Въпроси и предложения нямаше. Точката е за сведение.

 

По тридесет и четвърта точка питания нямаше. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател:

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

  

Съставил протокола:

Дона Терзийска

Оригинал на документа

петък 31 март 2023 - 11:43:05