Р Е Ш Е Н И Е №142 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

 

Р Е Ш Е Н И Е

142

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Пазарджик, който да участва в комисията за изработване на областна аптечна карта.

 

 Мотиви: Съгласно чл. 227б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти, като за изработване на същите министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва и по един представител на всяка община.

   С писмо с наш вх. №04-05-10/11.05.2022 г. Министерство на здравеопазването иска от Общинския съвет да бъде определен такъв представител.

С оглед горното Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

Определя за представител на Община Пазарджик в комисията за изработване на областна аптечна карта общинския съветник Йордана Темнилова – магистър-фармацевт, член на ПК „Здравеопазване, социална политика и дейности” в Общински съвет – Пазарджик.

 

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

25

21

1

3

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Оригинал на документа

вторник 07 юни 2022 - 13:31:34